MIK – Medie och informationskunnighet

MIK – eller Media and Information Literacy (MIL) är ett koncept lanserat av UNESCO och ett demokratifrämjande handlingsprogram särskilt riktat mot skolor och utbildningsinstitut världen över som handlar om att alla skall:

  • förstå mediers roll i samhället
  • kunna finna, analysera och kritiskt värdera information
  • själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier

Statens Medieråd     Svenska Unescorådet

“Medie- och Informationskunnighet är processen genom vilken människor skaffar sig de kompetenser och förmågor som krävs för att finna, bearbeta, värdera, producera och förmedla information med de medier och den teknologi som omger oss. Bara den som är medie- och informationskunnig kan självständigt och effektivt delta i det moderna samhället. Utan medie- och informationskunniga medborgare, ingen demokrati.

Informations- och kunskapssamhället har alltså ändrat spelreglerna i våra demokratier och ställer nya krav på dess innevånare. UNESCO har tagit fram rekommendationer, riktlinjer och strategier för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter i informationssamhället. Vi är partners med UNESCO i arbetet med MIK i undervisning.”   – Folketsbio och Filmpedagogerna