Rapport Förstudie

Pdf för nedladdning:
Rapport Förstudie Hembygd 2.0 – hitta berättelsen

Förstudien har genomförts under perioden 2016-04-01-2016-08-31 på uppdrag av Bohusläns hembygdsförbund och med finansiering från Fyrbodals kommunalförbund för att utforska om  och hur projektet Hembygd 2.0 – hitta berättelsen är möjligt att genomföra samt initiera två förprojekt i Hamburgsund och Torslanda

Förstudiearbetet har bestått av research, möten, deltagande i olika seminarier/nätverksträffar och av att förankra projektidén inom Bohusläns hembygdsförbund, Bohusläns museum, Kultur i Väst och skapa kontaktytor med filmpedagoger, skolor, kulturhus och kommuner samt kulturarvsföreningar som hembygdsföreningar och bildarkiv i Hamburgsund och Torslanda.
Denna webbsida har även kommit till som en del av förstudien. 

Sammandrag

Projektidén Hembygd 2.0 – hitta berättelsen, som går ut på att utveckla en projektform för att stimulera generationsövergripande filmberättande lokalt genom workshops och offentliga evenemang, har väckt ett starkt intresse hos de olika resurser som kontaktats. Idéerna verkar till och med stämma bra in med de intentioner och utmaningar som dessa redan arbetar med, såsom generationsmöten, vidgat deltagande, tillgängligt och levande kulturarv, att fler definierar kulturarv, digital delaktighet och integration. Inom de olika resurserna finns också stor kompetens och förståelse för projektidéns kulturella och sociala potential, vilket kan bidra till att utveckla en bra och välanpassad metod.

Projektets nytta för kulturarvsföreningar, museum och digitaliseringsprojekt
Projektet Hembygd 2.0 – hitta berättelsen skulle kunna hjälpa kulturarvsföreningar som önskar levandegöra sina historieskatter och engagera unga genom att inspirera föreningarna att se medier och film som ett sätt att möta och skapa tillsammans med unga som har naturlig kompetens på området. För att nå ut med projektet är det dock oerhört viktigt med konkreta exempel, något som understödjer planerna att genomföra förprojekt och pilotprojekt och marknadsföra dessa.

När det gäller museer och andra kulturinstitutioner och de olika initiativ för att digitalisera kulturarvet med satsningar som bygdeband.se, platsr.se, minnen.se och prismavg.se så har det visat sig svårt att nå ut till unga och allmänheten och att få in material. Här skulle projektet kunna utgöra det nödvändiga mellansteget för att skapa verkligt engagemang kring teman och förmedla teknisk färdighet kring berättande och filmgestaltning.

Projektet som komplement eller verktyg i skolan och för biblioteken
Att integrera Kultur i skolan i övrigt skolarbete så att det blir tydligt med nyttan kan vara svårt. Ett av problemen kan vara att det inte finns verkliga mottagare för de arbeten och projekt som genomförs inom film och kulturhistoria och att tid saknas för att planera långtgående meningsbärande projekt. Projektet Hembygd 2.0 – hitta berättelsen skulle kunna vara till hjälp för både lärare och filmpedagoger som vill arbeta mer genomgripande med film och medieförståelse eftersom det inbegriper målinriktade processer, offentlighet och involverar människor utanför skolans värld. Projektet skulle också kunna erbjuda arbetstillfällen för filmpedagoger och vara en stimulans och kompetenshöjare för lärare.

När det gäller MIK – media- och informationskunnighet samt digital delaktighet skulle projektet kunna bidra till att skapa fler tillfällen för vuxna och äldre att tillgängliggöra sig dessa kunskaper och öka intresset för kulturarv, lokal-/hembygdshistoria, källsök och källkritik. Det skulle kunna utgöra ett av verktygen för biblioteken att engagera existerande och nya besökare.

Pedagogisk metod
Bland de film- och mediepedagogiska metoder som finns skulle antagligen digitalt berättande (digital storytelling) passa bäst eftersom det är en relativt enkel metod som kan genomföras både enskilt och i grupp och inte behöver innefatta resurs- och tidskrävande filminspelning. Digitalt berättande förhåller sig tätt intill den muntliga eller skrivna historien och är möjligt att genomföra med gott resultat med tanke på underhållningsvärdet. En succéfaktor för projektet är att filmerna/de digitala berättelserna blir roliga och intressanta att titta på och därför bör metoden innehålla kvalitétssäkrande ramverk – best practises – som kan säkra detta.

Stöttande resurser
Projektet Hembygd 2.0 – hitta berättelsen ligger i linje med Kultur i Väst och FilmClouds arbete och dessa kan tillsammans med t.ex. Västarvet, Bohusläns museum, Akademin Valand film stötta projektet med råd, vägledning och nätverkskontakter. Även studieförbunden, bl.a. Studieförbundet Vuxenskolan som stöttar förprojektet i Torslanda, kan vara med och stödja pilotprojekten både lokalt och regionalt.

Genomförande och finansieringsmöjligheter
Projekt Hembygd 2.0 – hitta berättelsen skulle kunna genomföras i tre steg under drygt två års tid med hjälp av en heltidstjänst fördelad på en projektledare och en projektassistent, med erfarenhet från filmpedagogiskt arbete, i samverkan med en eller flera fokusgrupper med representanter från olika resurser och filmpedagoger. Några av dessa kommer att kunna delta genom sin anställning, andra genom arvodering. Dessutom behövs det tas in konsulttjänster inom marknadsföring, design och webbimplementering.

De tre stegen utgörs av:

  1. Planering och pedagogiskt förarbete
  2. Pilotprojekt på 1-3 orter
  3. Utvärdering, design och marknadsföring av projektmetod samt rapport

Finansiering kan sökas för alla steg samtidigt från Postkodlotteriets kulturstiftelse och från Arvsfonden eller för ett steg åt gången. Medel till Steg 1 kan t.e.x sökas från Fyrbodals kommunalförbund, Thordénstiftelsen och Leader Bohuskust och gränsbygd medan Pilotprojekten har andra finansieringsmöjligheter då de opererar lokalt och ska testa idén om att projektmetoden baserar sig på existerande resurser i samverkan.

Sammanfattning
Förstudien har visat att det finns både ett brett intresse för projekt Hembygd 2.0 – hitta berättelsen bland de som är tänkta att medverka i det och att projektet har potential att skapa generationsmöten och öka synlighet för föreningar eller individers delaktighet i det lokala kulturlivet. Det kan även leda till ett vidgat deltagande där fler definierar kulturarvet samt att öka media- och informationskunnighet hos allmänheten. Projektet kan involvera flera av samhällets redan existerande kulturresurser och särskilt vara till nytta för kulturarvsföreningar, museer och andra kulturinstitutioner i att involvera både unga och äldre.

Projektet kan genomföras i större eller mindre skala och medel kan sökas för hela eller delar av projektet från flera olika bidragsgivare. Bohusläns Hembygdsförbund skulle kunna fungera som projektägare fram till en lansering av projektet då det skulle vinna på att ha en rikstäckande projektägare som t.ex. Sveriges hembygdsförbund i samverkan med andra, t.ex. studieförbunden eller Folkets Husrörelsen.

Pdf för nedladdning:
Rapport Förstudie Hembygd 2.0 – hitta berättelsen